“අපි ස්‌වයංවිවේචනයකට ලෑස්තියි” – හරීන් ප්‍රනාන්දු

යහපාලනය ඉතා සාධනීය දේවල් කළා. එත් ඒවා මිනිස්සුන්ට කියා ගන්න අපිට බැරි  වුනා. ඒ අපේ සන්නිවේදන වැඩපිළිවෙලේ දුර්වලකම් නිසා. සාමාන්‍යයෙන්…