පුංචි ඡන්දයට,ඡන්ද නිරීක්ෂකයින් 7000ක්..!

පුංචි ඡන්දයට,ඡන්ද නිරීක්ෂකයින් 7000ක්..!

SHARE

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේ නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා නිරීක්ෂකයින් 7000 ක ප්‍රමාණයක් යෙදවීමට බලාපොරොත්තු වන බව පැෆ්රල් සංවිධානය පවසයි.

එම සංවිධානය සඳහන් කළේ නිරීක්ෂකයින් පුහුණු කිරීමේ කටයුතු මේ දිනවල සිදු කරන බවයි.