ශ්‍රවණාබාධිත දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය සදහා දවසකට වෙන්කර ඇත්තේ රුපියල් 7යි !

ශ්‍රවණාබාධිත දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය සදහා දවසකට වෙන්කර ඇත්තේ රුපියල් 7යි !

SHARE

ශ්‍රවණාබාධිත දරුවන් සඳහා වෙන් කර ඇති පාසල් වල අධ්‍යාපනය ලබන විශේෂ හැකියා සහිත දරුවන් සඳහා රජයෙන් ලබා දෙන සහනාධාර කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නොවේ.

එම දරුවන්ගේ මව්පියන් අවධාරණය කරන්නේ මේ පාසල් වල නේවාසිකව අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන් සඳහා දවසකට රුපියල් 70 ක් පමණක් ලබා දෙන බවත්, එය තම දරුවන්ගේ අවශ්‍යතා සඳහා කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නොවන බවත් ය.

මීට පෙර මේ මුදල පැවතියේ රුපියල් 50 ක්ව බවත්, එය වර්තමාන ආණ්ඩුව මඟින් රුපියල් 70 ක් දක්වා වැඩි කළ ද, මේ දරුවන්ගේ වියදම් දිනෙන් දින වැඩි වීම නිසා එම මුදල වහාම වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන ලෙස ඔවුහු ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටිති.

එසේ ම මේ දරුවන්ට අවශ්‍ය ශ්‍රවණ උපකරණ වැනි අත්‍යවශ්‍ය උපකරණ සඳහා බදු සහන ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙස ද එම මව්පියෝ ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටිති.

(ප්‍රදීපා වීරසේකර)