පළාත් පාලන ජනවාරියේ.. පළාත් සභා මාර්තුවේ.. ආණ්ඩුවේ මැතිවරණ කාල සටහන මෙන්න !

පළාත් පාලන ජනවාරියේ.. පළාත් සභා මාර්තුවේ.. ආණ්ඩුවේ මැතිවරණ කාල සටහන මෙන්න !

SHARE

ජනවාරි මාසය නිමවීමට පෙර පළාත් පාලන මැතිවරණයත්, මාර්තු මාසය නිමවීමට පෙර පළාත් සභා මැතිවරණයත් පවත්වන බව ආණ්ඩුව පාර්ලිමේන්තුට පොරොන්දු වී ඇති බව කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා පවසයි.

ඒ අනුව එම මැතිවරණ පැවැත්වීමට අදාල කටයුතු කරන ලෙස කථානායකවරයා විශයභාර අමාත්‍යවරයාට සහ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ, සීමා නීර්ණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරුන්ට උපදෙස් දී ඇත.