ගෑස් මිල 110කින් ඉහළට

ගෑස් මිල 110කින් ඉහළට

SHARE

ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල ඉහළ දැමීමට ගෑස් සමාගම් තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ඊයේ (25) මධ්‍යම රාත්‍රි යේ සිට කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5ක් වූ ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රු. 110 කින් ඉහළ යනු ඇති බව වාර්තා වේ.